ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
Adresa:
Change Language:
DAIDO METAL KOTOR AD
Industrijska zona bb
85330 Kotor
CRNA GORA
Telefoni:
+382 (0) 32 331-510
+382 (0) 32 331-513
Prodajna sluzba:
Nabavna sluzba:
Finansijska sluzba:
+382 (0) 32 331-501
+382 (0) 32 331-511
10.08.2023.

Obavjestenje o sazivanju Skupstine akcionara

Materijal za Skupstinu akcionara:

Ovlastenje za glasanje
Glasacki listic za sve tacke dnevnog reda
Odluka o usvajanju finansijskih izvjestaja za 2022
Odluka o usvajanju izvjestaja nezavisnog revizora za 2022
Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2023
Odluka o razrjesenju clanova Odbora direktora
Odluka o imenovanju clanova Odbora direktora
Finansijski izvjestaj - Bilans stanja 2022
Finansijski izvjestaj - Bilans uspjeha 2022
Finansijski izvjestaj - Tokovi gotovine 2022
Finansijski izvjestaj - Promjene na kapitalu 2022
Izvjestaj nezavisnog revizora Daido Metal Kotor a.d. 2022

ZIP arhiva materijala